Ålesundmål 3: God helse og livskvalitet

God helse er mer enn fravær av sykdom. Vi trenger økt fokus på forebygging og tilrettelegging. Vi må ta vare på pårørende og frivillige som er en viktig del av helheten. Helsepartiet De Grønne har de beste løsningen for morgendagens omsorgssektor.  

God alderdom

Vi vil ha tettere samarbeid mellom barnehager, skoler og sykehjem etter konseptet «livsglede for eldre».

Vi vil at alle som ønsker det kan få enerom på sykehjem eller bo med sin ektefelle.

Vi vil gi eldre tilbud om sang, musikk og kontakt med dyr, of flere turer ut i naturen.

Psykisk helse

Psykiske lidelser har svært ulik årsak og alvorlighetsgrad, og det er viktig at behandlingstilbudene er fleksible og på ulike nivå for å sikre hver enkelt tilpasset behandling.

Vi vil styrke og prioritere skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og psykologer.

Vi vil bygge ut det psykiatriske helsetilbudet i kommunen og jobbe for raskere behandlingstid.

Vi vil jobbe for rusfrie lavterskelmøteplasser for ungdom

Forebygging og frivillighet

Vi vil jobbe for å inkludere flere frivillige lag, organisasjoner og ildsjeler for å øke mangfoldet i tilbudet.

Vi vil legge til rette for mer samarbeid mellom omsorgssektoren og frivilligheten for å tilby flere fritidstilbud.

Vi vil satse på fritidsklubber for ungdom i alle kommunedelene.

Rusomsorg

Den enkelte rusavhengige skal tilbys god faglig støtte og behandling. Rusproblemer skal ikke møtes med straff, men med åpenhet, helsetilbud og omsorg.

Vi vil etablere lavterskeltilbud for mennesker i aktiv rus.

Vi vil legge til rette for et tett samarbeid mellom behandlere, interesseorganisasjoner som arbeider på rusfeltet, kommunehelsetjenesten og Nav med en målsetning om å bidra til å redusere bruk og misbruk, kriminalitet og skadevirkninger.

Regulering av rusmidler

Vi vil videreføre en restriktiv alkoholpolitikk, og arbeide aktivt for rusfrie arrangementer.

Vi vil evaluere innskrenkingen av skjenketider i Ålesund for å se om det har fått den effekten politikerne ville. Dersom det ikke har fått det vil vi reversere vedtaket.

Vi vil jobbe for å fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler, og i stedet satse på skadereduksjon, samt på frivillige og individuelt tilpassede helsetilbud for rusavhengige.

Vi vil utrede om ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere rusmidler som i dag er illegale, kan bidra til redusert rusbruk, avhengighet, kriminalitet og andre skadevirkninger.

Pårørende

Pårørende er vi alle gjennom livet og vi vil at pårørende skal bli hørt, sett og verdsatt for den ressursen de er. De skal oppleve å få gode, koordinerte og forutsigbare tjenester og et tilpasset hjelpetilbud for sin situasjon.

Frivillighet

Vi vil satse mer på frivillighet og samarbeid mellom det offentlige og sivilsamfunnet for å supplere og styrke kulturtilbudet og velferdstjenester.
Vi vil stimulere og øke støtten til frivillige og ideelle aktører som gir verdifulle bidrag til omsorg og aktivitetstilbud for eldre og andre utsatte grupper.

Universell utforming

Et samfunn uten barrierer er en forutsetning for å kunne delta i utdanning, arbeidsliv, kultur og sosialt liv. Universell utforming bidrar til å sikre grunnleggende menneskerettigheter og hindre diskriminering.

Vi vil bidra til en utforming av samfunnet som tar hensyn til hele livsløpet og til mangfoldet i befolkningen, som gir allmenne løsninger av god kvalitet.