Ålesundmål 12: Sirkulær økonomi

Et stadig økende forbruk av varer, og stadig mer bruk og kast, gir store globale utfordringer. Det fører til økte klimagassutslipp, mer forsøpling i havene og ressursmangel på viktige metaller. Gjenbrukspartiet De Grønne sin visjon er å vri forbruket mot tjenester i stedet for produkter, og sørge for at utgåtte produkter blir gjenvunnet i stedet for kastet. Det er også langvarige norske tradisjoner for å dele og bytte, istedenfor å eie alt. Da reduseres det materielle forbruket og miljøbelastningen.

Deling for redusert forbruk

Vi vil opprette verktøysbibliotek og utlånsboder og stimulere til bytteringer og utlån av redskap og sportsutstyr i lokalmiljøene for å redusere kostnader for privatpersoner samt redusere miljøavtrykket som kommer av overforbruket. Dette må være tilgjengelig i alle kommunedelene.

Pris er ikke hele kostnaden

Det blir lagt for stor vekt på pris ved offentlige anbud, hvor det billigste alternativet ofte ender opp som det som koster mest når fremtidige generasjoner må rydde opp. Kvalitet og bærekraft må vurderes i alle kommunale innkjøp. Det skal ikke være mulig å vinne anbud med løsninger som ikke er bærekraftige sosialt eller økologisk.

Plastfri kommune

Ålesund kommune skal bli en plastfri kommune. Det betyr å erstatte plast med andre, gjenvinnbare materialer, eller unngå emballering der det er mulig. Kommunen skal kutte ut bruk av engangsbestikk i plast, plastkopper og stoppe innkjøp av varer med unødvendig emballasje

Miljøarbeiderne

Alle som samler flasker rundt omkring i Ålesund er viktige miljøarbeidere som sikrer at en fornybar ressurs blir sirkulert.

Vi vil ha «panteringer» rundt bosskorgene der flasker og bokser kan settes for å gjøre arbeider lettere for de som samler.