Ålesundmål 15: Liv på land

Hensynet til det biologiske mangfoldet skal veie tungt når avgjørelser skal tas. Slik må det være. Ålesund skal ikke bare være en god kommune for menneskene, men også for naturmangfoldet.

Grønne byrom

Grøntområder er under stadig press fra utbygging og mangle de ivaretakelse. Vi vil sikre parker og grøntarealer ved å øke vedlikeholdet og sikre deres plass i reguleringsplaner.

Vi vil arbeide for flere grøntarealer i sentrumsområder.

Lyd- og lysforurensing

Vi vil innføre standarder som begrenser lyd- og lysforurensing for å forhindre at mennesker og natur blir unødvendig påvirket av det.

Uberørt natur

Vi vil verne om all uberørt natur. Vi vil blant annet jobbe for at Svartløken blir vernet som friluftsområde for hele regionen.

Vindmøller

De grønne er det eneste partiet som setter naturen foran økonomisk profitt. Vi vil si nei til all vindmølleutbygging i uberørt natur.

Artsmangfold

Vi vil sette opp insektshotell og fuglekasser på offentlige bygg for å bidra til å bevare artsmangfoldet.
Vi vil utrede tiltak for å redusere fugledød ved kollisjoner i bygg med spesielt mye glass.