Ålesundmål 16: Åpen politisk kultur

Valgdeltakelsen ved lokalvalg går stadig nedover, og flere opplever at det er vanskelig å engasjere seg i politiske prosesser. Vi vil styrke lokaldemokratiet, flytte avgjørelser nærmere innbyggerne og gjøre det enklere å engasjere seg i politikk.

Lokaldemokrati

Vi vil gi kommunedelsutvalgene relevante og innholdsrike oppgave for å sikre lokal forankring i alle saker. Kommunedelsutvalgene skal få bestille utredinger og tjenester av kommunens etater.

Kommunedelsutvalgene må sikres store nok budsjett til å dekke de oppgavene de skal løse, i tillegg til å ha et lokalpolitisk handlingsrom.

Kommunedelsutvalgenes uttalelser skal veie tungt når kommunestyret tar sin beslutning.

Vi vil at kommunedelsutvalgene skal være direkte valgt av innbyggerne, ikke satt sammen av politikerne.

Åpen, ubyråkratisk kommune

Det skal være enkelt å fine informasjon og dokument på kommunens hjemmesider.

Vi vil vise tydeligere hva de ulike representantene har stemt i de ulike sakene.

Barn og unges innflytelse

Vi vil at ungdomsrådet og studentparlamentet skal få større innflytelse over saker som angår dem, for eksempel ved å gi talerett i ulike politiske organ.

Vi satset på ungdommen og vil derfor arbeide for at 16-åringer skal ha stemmerett ved lokalvalg.

Økonomi

Vi må ha en økonomisk styring som tenker langsiktig for å forbedre økonomien til kommunen for å unngå en tur til Robeklista.