Ålesundmål 7: Grønn transport

I alt for mange år har Ålesund blitt bygd på bilens premisser. Det har ført til helseskadelig luft, den dårligste sykkelbyen i Norge og et elendig kollektivtilbud. Samferdselspartiet De Grønne vil legge til rette for menneskeliv i sentrum. Samtidig er det store avstander i kommunen vår og mange er avhengig av bil. Det må være nok parkeringsplasser for pendlere og det må være gode pendlerløsninger fra Digerneset, Vatneeidet og Ellingsøya.

Trygge skoleveger

Barn er særlig utsatt i trafikken og rammes hardest av dårlig luftkvalitet. Vi vil ha hjertesoner rundt alle skolene og sette ned fartsgrenser nær skoleveier. En by utformet på barnas premisser er en god by for alle.

Sykkel

Vi ønsker å knytte sammen hele den nye kommunen med gang og sykkelveger.

Vi vil videreføre elsykkelstøtten og satse sterkt på bysykler i Ålesund.

Fremtidens transportmetoder

Førerløs transport er nærmere enn man tror og vil kunne gi bedre trafikkflyt, sikkerhet og fremkommelighet for alle. Men vi trenger politikere som tør å satse, vi vil støtte prosjekter for å integrere førerløse kjøretøy i byens kollektivtilbud og jobbe for et pilotprosjekt med førerløs buss på strekningen sentrum-moa

Vi vil støtte og satse på prosjekter med autonome by-båter mellom Hessa-Sentrum-Moa

Elektrisk fremtid

Ålesund skal fase ut fossildrevne kjøretøy i den kommunale bilparken og erstatte dem med nullutslippskjøretøy.

Vi vil satse videre på ladestasjoner i kommunale parkeringshus og andre egnede steder for å sikre god infrastruktur i hele kommunen.

Hydrogen i fremtiden

Vi vil legge til rette for utbygging av fyllestasjoner for å tilrettelegge utvikling for hydrogendrevne kjøretøy.

Et bedre kollektivtilbud

Ålesund har en geografi som legger godt til rette for kollektivtrafikk. Samtidig er det store avstander utenfor bysentrum der tilrettelegging for pendlerparkeringer ved egnede steder som Digerneset, Vatneeidet og Ellingsøy vil kunne sikre et godt samspill mellom mobilitet og bærekraftig transport.

Vi vil jobbe for at alle studenter, uansett alder får kjøre ungdomskort (Fram Ung) og at prisen blir senket og fryst til 400,-

Vi vil ta lærdom fra andre fylker i landet og effektivisere kollektivtransporten ved å fjerne billettansvaret fra sjåføren og åpne bakdøren for ombordstigning. På de mest trafikkerte strekningene vil dette redusere mye ventetid.

Vi vil endre på billettsystemet og sonesystemet slik at du reiser så mye du vil innenfor sonen og tidsrommet du har betalt for istedenfor at du betaler for en strekning.

Det skal være «real time» ruteoppdatering på alle busser og skjermer som viser neste avgang på alle busstoppene med høy trafikk.

Tog og moderne løsninger

De grønne vil satse storstilt på utbygging av lyntog i Norge. Vi vil jobbe for lyntog mellom Ålesund og Oslo, som vil ha en reisetid på under tre timer.

Vi vil også jobbe for at godstransporten i større grad benytter seg av bane.

Renere gater

Vi vil øke vaskingen av gater og veier i hele kommunen for å redusere svevestøv