Ålesundmål 8: Bærekraftig næringsliv

Næringslivet er motoren for utvikling. Ålesund har et mangfoldig internasjonalt næringsliv og et av de største maritime forskingsmiljøene i Norge. Vi skal bruke næringslivet til å komme fram til de gode løsningene blant annet ved å støtte grønne gründere og å stille krav til de som skal utføre oppgaver for kommunen.

Kommunen som foregangsmodell

Vi vil stille strenge krav til bærekraft og etterspørre løsninger som tar hensyn til hele livssyklusen for bygninger og materialer.

Vi vil kreve Breeam-sertifisering «Very Good» eller bedre ved bygging av nye offentlige bygg, og jobbe for økt bruk av massivtre i nye bygg.

Kommunen skal øke antall lærlinger i alle etater og legge til rette for at de får jobb i fremtiden.

En renessanse for håndverkerne

Vi ønsker en renessanse for håndverkere der bruk og kast mentaliteten har blitt byttet ut med å reparere og vedlikeholde. For å fremme nyetableringer av bedrifter som jobber med gjenbruk og vedlikehold skal kommunen opprette en egen inkubator for slike bedrifter, og en innsats for rekruttering til yrkesfag.

Livskvalitet

Vi vil ha prøveprosjekt med 6-timers arbeidsdag for de kommunalt ansatte som vil det.

Vi vil fjerne ufrivillig deltid og jobbe for at alle stillinger skal være heltidsstillinger.

Kommunen skal i mindre grad benytte seg av vikarbyråer og heller ansette flere.

Innsatsen for å redusere sykefraværet i det offentlige må intensiveres.

Lokal handel

Vi vil støtte bønder som driver med «inn på tunet» tjenester blant annet ved å kjøpe tjenestene de tilbyr innen omsorg, rehabilitering og undervisning

Vi vil legge til rette for mer lokal handel, og at veksten i Moa området stopper opp. Vi vil ha et levende Ålesund sentrum og levende bygder i hele kommunen.

Gründersatsing

Vi vil satse sterkere på gründerkurs og inkludere sosialt entreprenørskap i undervisningen.