Ålesundmål 9: Infrastruktur for fremtiden

Kloke investeringer i transport, bygg og energi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling av kommunen med gode tjenester og god økonomi. Mange skolebygg er i dag i alt for dårlig stand, samtidig trenger flere plasser økt kapasitet. Vi må sette kvalitet foran økonomi slik at byggene varer lengre.

Vedlikeholdsetterslep

Vi vil satse mer på vedlikehold slik at man kan snakke om vedlikeholdsforsprang istedenfor vedlikeholdsetterslep.

Digital kommune

Vi vil jobbe for at Ålesund kommune skal være en foregangskommune i bruk av digitale verktøy for innbyggermedvirkning og informasjon,

Vi vil at Ålesund kommune i størst mulig grad skal benytte seg av fri programvare og åpne lisenser.

Vi vil tilrettelegge for velferdsteknologi som kan være med på å frigjøre de varme hendene til de oppgavene som virkelig gjelder, det er og viktig at brukerne følger seg trygge, og at digitalisering ikke blir brukt som en måte å få ned kostnadene.

Internett

Vi vil jobbe for at alle innbyggerne skal ha tilgang til fiber, og sette av midler for å stimulere fiberutbygging der dette ikke finnes i dag.

Personvern og sikkerhet

All trafikk til og fra offentlige nettsider må være kryptert, kommunen må gå foran som personvernfyrtårn og stille krav til grunnleggende sikkerhet og personvern ved innkjøp av IKT tjenester. All offentlig data skal gjøres fritt tilgjengelig så lenge det ikke går ut over personvern eller sikkerhet.

Elbilbyen

Vi vil satse videre på utbygging av offentlig tilgjengelige ladepunkter, legge til rette for lading ved innfartsparkeringer og stille krav i reguleringsplaner om at nybygg og bygg under oppussing skal legge til rette for lading