Budsjett for vedlikehold på et kritisk nivå!

juli 3, 2020

  • Miljøpartiet De Grønne er bekymret for vedlikeholdet av kommunale bygg i Ålesund kommune

 

  • Vi mener at det burde satses mer på vedlikehold i kommunen, fremfor å dytte slike prosjekter ut i tid. Et eksempel her kan være Helsehuset på Moa, hvor det i en årrekke har vært problemer med lekkasje gjennom taket. Heller enn å reparere dette i et tidlig stadium, og derav med stor sannsynlighet redusere de totale reparasjonskostnadene, har dette blitt dyttet så langt frem i tid at kontorene til dels er ansett som ubrukelige før utbedringer er gjort. Verre er det kanskje også at en langt større del av bygget kanskje må utbedres som følge av skadene lekkasjen har gjort over tid. 
  • Vi vil gjerne sammenligne dette med eget hjem: om man får en lekkasje i taket, reparerer man det umiddelbart eller venter man til hele toppetasjen må totalrenoveres?

 

  • Videre står det svart på hvitt i analysen av driftsbudsjettet til Ålesund kommunale eiendom (ÅKE)  at “økonomiske midler til bruk på byggene i kommunen er på vei mot ein kritisk situasjon” grunnet underinvestering i vedlikehold. I en rapport fra KPMG under revisjon av ÅKE ble det også tydelig sagt at “det benyttes kritisk lave midler til drift og vedlikehold”, og at dette fører til “ en akselererende forringelse av eiendomsmassen og et betydelig vedlikeholdsetterslep.”
  • Bjørnar Helland, leder i ÅKE har også skissert i komitemøte 2. juni ca. 1 mrd i vedlikeholdsetterslep i kommunale bygg i kommunen. 
  •  Det foreslåtte budsjettet er sagt å ha en “umiddelbar og negativ effekt for alle brukere av skoler, sykehjem, hjem med mer” grunnet mangel på penger til vedlikehold og utbedring av skader. I verste fall er det ansett som en stor sannsynlighet at “dette kan føre til stengte avdelingar, klasserom, idrettshaller”. ÅKE som kommunens eiendomsforvalter har kommunisert et akutt behov for å øke driftsbudsjettet med hele 46 millioner. Vi i Miljøpartiet de Grønne mener det er helt uakseptabelt at budsjettene over tid har blitt satt så lavt at vi ikke klarer å ta vare på de byggene som allerede er i kommunalt eie, og at det er endt i den situasjonen vi er i nå.  
  • Vi frykter også at mange nybygg er ansett som nødvendige som en konsekvens av langvarig underinvestering i vedlikehold. Med andre ord frykter vi at vi underinvesterer oss selv inn i en situasjon hvor dyre nybygg blir eneste reelle alternativ. Kunne for eksempel riving av Kolvikbakken skole vært mulig å unngå om det hadde vært et større fokus på vedlikehold? Kunne dette også spart kommunen millioner på sikt, som igjen kunne blitt brukt bedre, for eksempel til å unngå  høyt sykefravær pga dårlig arbeidsmiljø?
  • I en kommune med store økonomiske utfordringer er det viktigere å vedlikeholde det vi har slik at vi slipper å bygge unødvendig mye nytt. . 

 

  • Vi er også helt tydelige på at dette har en miljøeffekt. Klimarapportene viser klart og tydelig at muligheten for å redusere klimagassutslipp reduseres for hver dag som går, men samtidig at kuttene har større effekt jo tidligere de skjer. Derfor er raske klimatiltak de viktigste, hvor livsløpsanalyser viser at “skånsom oppgradering, nøye valgte energitiltak og veiledning i energibesparende atferd” er svært gode tiltak i eldre bygg. Samtidig unngår man da kostnaden og miljøpåvirkningen bygging av nye bygg gir.

 

Martin A. Hagen, Leder for MDG Ålesund

Jarle H. Steffenssen, Leder for kommunestyregruppen MDG