Internasjonal overdosedag

august 31, 2019

Hvert år dør 2 av våre medborgere i Ålesund av overdose, hva så?
I november 2016 vedtok Bystyret i Ålesund Kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 som blant annet sier: «Når det gjelder injiseringen av stoffer, er dette vurdert å ha forholdsvis lav forekomst. Det samme gjelder for overdoseproblematikk». I samme avsnitt kan vi lese: «Kommunen har tilstrekkelig tiltak for å forebygge overdoser».
Så feil kan man ta, siden 2013 har 2 mennesker i byen vår mistet livet i overdose hvert år.
Ålesund er i år plukket ut til å delta i en nasjonal overdosestrategi, fordi vi jevnt over har høye overdosetall over tid. Et av tiltakene i overdosestrategien er å markere Verdens Overdosedag 31 august, og i Ålesund vil det skje på to måter; 247 par tomme sko skal plasseres i trappene til Fjellstua. Dette symboliserer antall overdoser på landsbasis 2017. På Terminalen Byscene inviteres det til forestillingen «Fire begravelser og ett bryllup» – en gripende fortelling av Morten Joachim, om menneskene han mistet i rus og om håpet og innsikten han fant på veien. Forestillingen er gratis og åpen for alle. 
MDG protesterte allerede i 2016 på vurderingene til kommunen. Det samsvarte ikke med egne erfaringer og historiene til pårørende og brukere vi har møtt gjennom arbeid og engasjement. Et enstemmig bystyre vedtok i 2016 en rekke forslag til ruspolitikk fra MDG, blant annet å innføre en ordning som sikrer rusavhengige tilgang på rent brukerutstyr. Det tok noen år, men i fjor startet ordningen med utdeling, og er en suksess for de som kjenner til og gjør seg nytte av tilbudet.
Allerede i første budsjettforhandling i 2015 fikk MDG på plass en styrking av ambulerende rusteam med 300 000 kr per år, og i fjor fikk vi på plass nye faste stillinger til oppsøkende rusteam. Ansettelse av erfaringskonsulenter viser seg å være en suksess, de er kommunen sine ansatte som jobber gatenært, uten vedtak og journalplikt, noe som gjør det enklere å ta i mot hjelp for flere.
Men dette er ikke nok! Skal vi gjøre noe med overdosetallene må vi gjøre noe med den livssituasjonen den rusavhengige lever i.
BrukerPlan kartlegging gjennomføres hvert år av fagfolk, og viser situasjonsbildet innen psykisk helse og rus her og nå. Tallene viser prosentvis grønn 1,4%, gul 37,3%, rød 45% og blålys 16,3% på levekårsindikatorene for 2019 av tilsammen 721 mennesker. Grønn betyr at utfordringene er ivaretatt mens blålys indikerer at brukeren har store behov på alle områder som ikke er ivaretatt. Den viser at 20 mennesker har blålys på levekårsindeks mens kun 3 mennesker har grønn som indikator.
130 mennesker har rød og gul markør på boligsituasjonen på levekårsindikatorene, hvorav 42 bor i midlertidig bolig. Til sammenligning har 131 kommunal boligtjeneste og det betyr at omtrent halvparten har den bolig fagfolk mener at de burde ha.
Det påhviler kommunen et særskilt ansvar for å ha tilstrekkelig med utleieboliger for gruppen det er utfordrende å bosette. Å ha et godt og trygt sted å bo, er en forutsetning for å lykkes på de øvrige velferdsområder som helse, arbeid og samfunnsdeltagelse. Når tilfredsstillende bolig uteblir så er rehablilitering svært vanskelig, og recoveryorientert tilnærming kun tomme ord.
Tilsammen 410 mennesker, langt over halvparten av de kartlagte, har rød og gul markør på meningsfull aktivitet. Om man ikke har noe å stå opp til, mening og innhold i tilværelsen blir det meste umulig.
Tallene forteller oss at vi har et skrikende behov for lavterskeltilbud og møteplasser. Det finnes en rekke frivillige lag og organisasjoner som tilbyr møteplasser som inkluderer og motvirker utenforskap, som Suppekalle, Varmestua og Bymisjonssenteret. MDG vil styrke den økonomiske støtten til de som driver sosialt arbeid for og med mennesker som sliter med rus og psykisk nød.
MDG krever ytterligere satsning på brukergruppen og deres pårørende i form av flere boliger og aktivitet med mening i tilværelsen, gjennom blant annet etablering av Fontenehus. Det er ikke dyrere å drive god ruspolitikk men det er smartere og bedre for byen vår, de pårørende og aller mest for den som sliter.
En by kjennetegnes av hvordan man behandler sine mest utsatte, og bak hver rusmisbruker står en hel familie som lider med den som sliter. Mest sannsynlig blir vi alle berørt av at noen vi er glad i går til grunne i rus i løpet av livet. Det er ikke alle som blir rusfri, men alle skal ha nødvendig hjelp til å ha et verdig liv likevel. Det er god samfunnsøkonomi i å gi god behandling til rusmisbrukere, og i byen vår skal ingen måtte legge seg sulten og alle skal ha tak over hodet. MDG ønsker en by som har rom for oss alle, for vi er alle mer enn det vi ser. Godt valg
Eva-Brit Langva
3 kandidat for Miljøpartiet De Grønne